מכרזים פעילים


  
קול קורא          מכרזים פעילים               מאגר קבלנים/יועצים               פטורים/הודעות               מכרזי עבר               הצטרפות לרשימת תפוצה מכרזים
מכרזים פעילים
מספר מכרז שם המכרז מועד פרסום מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה     
מועד הגשת הצעות
190049 בקשה לקבלת מידע לבניית מאגר שאלות
ומערכת ממוחשבת לייצור מבחנים
25.02.2020

12.03.2020 בשעה 12:00

 

הבקשה מושהית