190040 מכרז לאספקת מחשוב וציוד היקפי


  
קול קורא          מכרזים פעילים               מאגר קבלנים/יועצים               פטורים/הודעות               מכרזי עבר               הצטרפות לרשימת תפוצה מכרזים

מכרז פומבי מס' 190040
מכרז מסגרת לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") מזמין מציעים, העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה, להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים של המכון לאספקת מחשוב וציוד היקפי ("ההזמנה").
התנאים המוקדמים שעל המציעים לעמוד בהם: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע ניסיון של לפחות 5 שנים ב-8 השנים האחרונות באספקת הטובין נשוא המכרז לארגונים/גופים; (4) למציע יש מחזור כספי שנתי של לפחות 1,500,000 ₪ כולל מע"מ בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018; (5) תנאי סף עבור טובין מסוג מחשבים ו/או מסכים – המציע הינו ספק מורשה לשיווק הציוד המוצע על ידיו עבור מכרז זה מטעם היצרן ו/או יבואן מורשה ו/או מפיץ בישראל של הציוד הנ"ל.
תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים, ולמשך 12 חודשים. למכון האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, עד ארבע הארכות.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

ההצעה תוגש עד ליום 17.02.2020 (בשעה 12:00), לתיבת ההצעות המקוונת, כמפורט במסמכי ההזמנה.
------------------------------------------------------------------------
עדכון מיום 24.12.2019
הועלה קובץ "מסמך הבהרה מספר 1 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040"

עדכון מיום 19.1.2020
הועלה קובץ "הבהרה מספר 2 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040"

עדכון מיום 12.02.2020
הועלו הקבצים הבאים:
 1. הבהרה מספר 3 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040
 2. מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040 - נוסח מעודכן מסומן מיום 12.2.2020
 3. מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040 - נוסח מעודכן נקי מיום 12.2.2020
 4. הסכם מסגרת - רכש ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי - נוסח מעודכן מסומן מיום 12.2.2020
 5. הסכם מסגרת - רכש ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי - נוסח מעודכן נקי מיום 12.2.2020

הסכם מסגרת - רכש ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי  הסכם מסגרת - רכש ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי
מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040  מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040
נוסח מודעה לעיתונות מכרז מסגרת לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס 190040  נוסח מודעה לעיתונות מכרז מסגרת לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס 190040
הבהרה מספר 1 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040  הבהרה מספר 1 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040
הבהרה מספר 2 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040  הבהרה מספר 2 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040
הבהרה מספר 3 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040  הבהרה מספר 3 למכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040
הסכם מסגרת - רכש ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי - נוסח מעודכן מסומן מיום 12.2.2020  הסכם מסגרת - רכש ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי - נוסח מעודכן מסומן מיום 12.2.2020
הסכם מסגרת - רכש ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי - נוסח מעודכן נקי מיום 12.2.2020  הסכם מסגרת - רכש ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי - נוסח מעודכן נקי מיום 12.2.2020
מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040 - נוסח מעודכן מסומן מיום 12.2.2020  מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040 - נוסח מעודכן מסומן מיום 12.2.2020
מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040 - נוסח מעודכן נקי מיום 12.2.2020  מכרז מסגרת פומבי לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפי מס' 190040 - נוסח מעודכן נקי מיום 12.2.2020