מכרז מס' 190045 - הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא


  
קול קורא          מכרזים פעילים               מאגר קבלנים/יועצים               פטורים/הודעות               מכרזי עבר               הצטרפות לרשימת תפוצה מכרזים

הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא  - מכרז מס' 190045

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") מבקש לקבל הצעות לשיתוף פעולה עם המכון לצורך קידום ספורט ואורח חיים בריא שבמסגרתו ייתן המכון רשות שימוש בסמליל (לוגו) המכון ובשמו, וכן ייעוץ מקצועי, בנוגע לתפריט ייעודי או מוצר מזון או קו מוצרים העומדים בקריטריונים המפורטים בהזמנה ("ההזמנה").

התנאים המוקדמים שעל המציעים לעמוד בהם: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין לפעילותו בתחום שאליו הוא מגיש הצעה;(4)(א) אם המציע הוא עסק המפורט בפרטים 4.2 או 4.6 ה לצו רישוי עסקים, עליו להיות רשת המונה לפחות 8 סניפים בישראל; (4)(ב) אם המציע הוא רשת שיווק מזון, יש לו מוצר מזון תחת מותג פרטי של המציע שאינו נכלל במוצרים המפורטים בקבוצות אחרות המפורטות בהזמנה; (4)(ג) אם המציע מבקש לשתף פעולה ביחס למוצר שהוא מייבא או מייצר, הוא היבואן או היצרן הבלעדי של המוצר, לפי העניין; בנוסף, כל מוצר או קו מוצרים קיים הופץ בהיקף של 300,000 יחידות בשנת 2019, ולכל מוצר או קו מוצרים חדש יש תחזית מכירות בהיקף של לפחות 300,000 יחידות בשנת 2020; (5) למציעים יש מחזור כספי של לפחות 20 מיליון ₪, בתוספת מע"מ בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018.
תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים, ולמשך 24 חודשים. למכון האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, עד שלוש הארכות.
המכון יהיה רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים או מי מהם, אם ימצא זאת לנכון, הן בנוגע להצעה הכספית והן בנוגע לחלק האיכותי של ההצעה, ובכלל זה לקיים הליך של Best & Final, והכל בהתאם להוראות ההזמנה והדין בעניין.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

שאלות והבהרות בעניין ההזמנה יש להגיש בכתב בלבד לכתובת הדוא"ל:
purchase@wingate.org.il עד ליום ה' 6 לפברואר, 2020 בשעה 12:00

ההצעה תוגש למכון וינגייט עד ליום ה' 05 למרץ, 2020 בשעה 12:00, לתיבת ההצעות המקוונת כמפורט במסמכי ההזמנה.

התנאים המפורטים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים, וההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה יגברו בכל מקרה של סתירה.
------------------------------------------------------------------------
עדכון מיום 23.01.2020
הועלו הקבצים הבאים:
1. מסמך הבהרות מספר 1 - מכרז מס' 190045 - 23.01.2020
2. הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 - מעודכן מסומן 23.01.2020
3. הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 - מעודכן נקי 23.01.2020
4. נוסח מודעה לעיתונות - הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 - מעודכן 23.01.2020
------------------------------------------------------------------------
עדכון מיום 28.01.2020
הועלה קובץ "הסכם - שיתוף פעולה בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא - 28.01.2020"
------------------------------------------------------------------------
עדכון מיום 17.02.2020
הועלה קובץ "הבהרה מספר 2 למכרז פומבי שיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045"
------------------------------------------------------------------------
עדכון מיום 24.02.2020
הועלה קובץ "הבהרה מספר 3 למכרז פומבי שיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045"

הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045  הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045
נוסח מודעה לעיתונות - הזמנה מס' 190045  נוסח מודעה לעיתונות - הזמנה מס' 190045
מסמך הבהרות מספר 1 - מכרז מס' 190045 23.01.2020  מסמך הבהרות מספר 1 - מכרז מס' 190045 23.01.2020
הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 - מעודכן נקי 23.01.2020  הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 - מעודכן נקי 23.01.2020
הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 - מעודכן מסומן 23.01.2020  הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 - מעודכן מסומן 23.01.2020
נוסח מודעה לעיתונות - הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 - מעודכן 23.01.2020  נוסח מודעה לעיתונות - הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045 - מעודכן 23.01.2020
הסכם - שיתוף פעולה בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא - 28.01.2020  הסכם - שיתוף פעולה בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא - 28.01.2020
הבהרה מספר 2 למכרז פומבי שיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045  הבהרה מספר 2 למכרז פומבי שיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045
הבהרה מספר 3 למכרז פומבי שיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045  הבהרה מספר 3 למכרז פומבי שיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא מס' 190045