בקשה לקבלת מידע לבניית מאגר שאלות ומערכת ממוחשבת לייצור מבחנים - מכרז מספר 190049


  
קול קורא          מכרזים פעילים               מאגר קבלנים/יועצים               פטורים/הודעות               מכרזי עבר               הצטרפות לרשימת תפוצה מכרזים
בקשה לקבלת מידע לבניית מאגר שאלות ומערכת ממוחשבת לייצור מבחנים - מספר 190049

הבקשה מושהית!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("מכון וינגייט" או "המכון"), מעוניין לבחון אפשרות לרכוש מערכת/שירות של בניית מאגר שאלות ומערכת ממוחשבת לייצור מבחנים ("המערכת") ומזמין משיבים פוטנציאליים להגיש מענה לבקשה זו לקבלת מידע ("הבקשה" או "הפנייה").
פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליך מכרזי.
הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה המכון ישקול את המשך פעולותיו בהתאם לשיקוליו המקצועיים. מובהר בזאת, כי מטרתה של בקשה זו הינה קבלת מידע מגופים הרואים אפשרות להקים ו/או להפעיל ו/או להתאים ו/או להעניק רישיונות להפעלת מערכת לייצור מבחנים ובניית מאגר שאלות ("המשיבים").

ניתן לעיין במסמכי הבקשה בתחתית עמוד זה.

שאלות והבהרות בעניין ההזמנה יש להגיש בכתב בלבד לכתובת המייל: Purchase@wingate.org.il עד ליום ה' 12 למרץ, 2020 בשעה 12:00.

המענה לבקשה יוגש לא יאוחר מיום ה' 31 למרץ, 2020 בשעה 12:00, לכתובת המייל: Purchase@wingate.org.il, כמפורט במסמכי הבקשה.

------------------------------------------------------------------------
עדכון מיום 25.03.2020

המועד האחרון להגשת מענים מושהה בזאת עד להודעה חדשה, זאת בשל משבר הקורונה.
מועד רלוונטי יעודכן באתר המכון בדף הבקשה.

הועלה הקובץ הבא:
תיקונים למסמכי הבקשה 190049.

בקשה לקבלת מידע לבניית מאגר שאלות ומערכת ממוחשבת לייצור מבחנים מס' 190049  בקשה לקבלת מידע לבניית מאגר שאלות ומערכת ממוחשבת לייצור מבחנים מס' 190049
תיקונים למסמכי הבקשה 190049  תיקונים למסמכי הבקשה 190049